Velkommen til et nytt spennende år – og merk dato for neste eiermøte: 19. februar 2021!

2020 ble et uvanlig krevende år for de aller fleste. Vi ble som samfunn, kommuner og mennesker utfordret på mange plan, og det er mange som både fortjente og trengte noen rolige dager med julefred.

Også som eiere i Agder Energi ble 2020 utfordrende. De lave kraftprisene gav usikkerhet og svakere utbyttegrunnlag, og spørsmålene ble naturligvis mange når enn vet at det foregår fusjonssonderinger rundt selskapet.

I det korte bildet har kraftprisene styrket seg noe i starten av det nye året, og som en førjulsglede kunne AU informere om at styret i Agder Energi i desember vurderte at gevinsten på 125 millioner kroner etter salget av selskapet Grønn Kontakt kan tillegges resultatet i forbindelse med beregning av utbytte etter 2020. Den formelle beslutningen kommer ikke før i mars 2021, men styrets uttalelse var kjærkommen og vil bety at beregningsgrunnlaget for utbytte i mai 2021 ser ut til å bli høyere enn tidligere antatt.

Når det gjelder de pågående fusjonssonderingene mellom Agder Energi og Glitre Energi holder AU seg oppdatert og deltar i et koordineringsutvalg sammen med styreleder, representanter fra Statkraft, de ansatte og administrasjonen i AE. I Glitre Energi er det nedsatt et tilsvarende utvalg. Løypemeldingene tyder på at både ledelsen og de ansatte ser mange muligheter i en eventuell fusjon, og at arbeidet stort sett er i rute i forhold til de framdriftsplaner kommunene ble presentert for i sist eiermøte. Dersom styrene anbefaler å gå videre, vil eierne kunne sette seg ned og drøfte både muligheter og konsekvenser litt inn i 2021.

AU er bevisst hvilke verdier Agderkommunene forvalter som eiere i Agder Energi og hvilke rettigheter som ligger i det nåværende avtaleverket mellom Agdereierne og Statkraft. Når kommunene i tillegg har eierskapsmeldingen, opplever AU å ha et solid utgangspunkt for de viktige diskusjonene som vil måtte komme før det er mulig å ta stilling til en eventuell fusjon.

Kommunene vil selvsagt få anledning til å delta aktivt i de diskusjoner og beslutninger som vil komme før en fusjon eventuelt kan vedtas. Det planlegges i den forbindelse for et eiermøte med fullt fokus på sakskomplekset fredag 19. februar 2021. AU er deretter forberedt på å kunne delta i samlinger ute hos kommunene for å bidra med informasjon og diskusjonsgrunnlag.

Vi ser fram til en nytt spennende år sammen!