Eierstruktur

Eierandel Eiermøte-representanter
Statkraft Regional Holding AS: 45,53 %
Arendal kommune: 6,39 % 3
Kristiansand kommune: 5,30 % 3
Grimstad kommune: 2,96 % 2
Flekkefjord kommune: 2,52 % 2
Lyngdal kommune: 2,35 % 2
Kvinesdal kommune: 2,33 % 2
Lillesand kommune: 2,27 % 2
Marnardal kommune: 2,10 % 2
Sirdal kommune: 2,07 % 2
Mandal kommune: 2,00 % 2
Vennesla kommune: 2,00 % 2
Froland kommune: 1,77 % 1
Søgne kommune: 1,59 % 1
Evje og Hornnes kommune: 1,53 % 1
Songdalen kommune: 1,50 % 1
Lindesnes kommune: 1,49 % 1
Hægebostad kommune: 1,36 % 1
Farsund kommune: 1,30 % 1
Birkenes kommune: 1,26 % 1
Åmli kommune: 1,22 % 1
Risør kommune: 1,17 % 1
Valle kommune: 1,13 % 1
Bygland kommune: 1,11 % 1
Iveland kommune: 1,06 % 1
Tvedestrand kommune: 1,06 % 1
Åseral kommune: 1,03 % 1
Vegårshei kommune: 0,81 % 1
Bykle kommune: 0,74 % 1
Gjerstad kommune: 0,69 % 1
Audnedal kommune: 0,39 % 1

Eierforholdet mellom Agder-kommunene og Statkraft reguleres i hovedavtalen, aksjekjøpsavtalen og aksjonæravtalen. Alle ble inngått i september 2001.

Samordningsavtalen
Agder-eierne har også inngått avtaler seg imellom. I samordningsavtalen finnes blant annet bestemmelser om eiermøtet og arbeidsutvalget, som er de fora som kommunene har opprettet for å samordne sitt majoritetseierskap best mulig.

Viljeserklæringen
Våren 2008 inngikk Agder-eierne også en viljeserklæring som sier at ingen av kommunene ønsker å selge, hvis det fører til at Agder-eierne sitter igjen som minoritetseier. Erklæringen er i praksis en videreføring av de to treårige «fredningstidene», som Agder-eierne avtalte seg imellom da salget av aksjer til Statkraft fant sted i 2002.

Arbeidsutvalget
Det er arbeidsutvalgets fem medlemmer som foreslår og jobber frem sakene som skal behandles i eiermøtet. Utvalget har også i oppgave å følge opp eiermøtets beslutninger – og fungerer videre som valgkomité for eiermøtet. Arbeidsutvalget har videre et ansvar for informasjonen rundt kommunenes eierskap, og nettsiden du nå leser er et eksempel på dette arbeidet.

Utvalget er altså en pådriver, i tillegg til å gjennomføre vedtakene som eiermøtet har fattet. Arbeidsutvalget har et eget sekretariat til å forberede saker og møter. Budsjettet er fastsatt av eiermøtet.

Eiermøtet
Kommunene samordner som tidligere nevnt sine interesser i Agder Energi gjennom eiermøtet. I dette forumet er det altså bare Agder-eierne som er representert, ikke Statkraft. Eierkommunene møter med en til tre representanter. Antallet gjenspeiler størrelsen på kommunenes aksjeposter. Kommunenes eierandeler legges også til grunn i avstemminger.

På eiermøtet behandles saker som senere skal til votering i generalforsamling og bedriftsforsamling. Poenget er å samle seg til enighet, og ved behov kan det gjennomføres prøveavstemminger.

Eiermøtet foreslår leder og nestleder til konsernstyret i Agder Energi og peker ut sine øvrige styrekandidater. Det velger også medlemmer til arbeidsutvalget. Møtet behandler ellers forhold som har betydning for Agder-kommunenes eierskap, for eksempel utbyttepolitikk og forventninger til selskapets prioriteringer og resultater. Normalt holdes eiermøtene fire ganger i året.

Konsernstyre
Agder-eierne er representert med fire medlemmer i Agder Energis konsernstyre (av i alt 12 medlemmer). Kandidatene har først blitt nominert av valgkomiteen, senere valgt av bedriftsforsamlingen. Styret jobber på oppdrag for eierne, og har kontroll- og oppfølgingsansvar for bedriften. Styret skal stå for den overordnede ledelsen av selskapet og blant annet sørge for forsvarlig organisering og en betryggende kontroll av virksomhet, regnskap og formuesforvaltning. Styret skal også utvikle strategier for selskapet og bidra til verdiskapingen i bedriften. Styret ansetter og avskjediger den daglige ledelsen.

Bedriftsforsamlingen
I en bedrift med flere enn 200 ansatte, skal det være en bedriftsforsamling bestående av minst 12 personer. Agder Energis bedriftsforsamling har fram til mai 2010 bestått av 48 personer. En tredjedel har vært valgt av og blant de ansatte. De øvrige er representanter fra Agder-eierne og Statkraft. Bedriftsforsamlingen skal styrke de ansattes interesser. Den velger styret og dets leder på grunnlag av partenes nominasjoner, behandler forslag om utbytte og uttaler seg til generalforsamlingen om godkjenning av årsregnskap. Bedriftsforsamlingen treffer også avgjørelser i saker som gjelder vesentlige investeringer og omstruktureringer av driften.

I selskapets generalforsamling i mai 2010 ble det besluttet å redusere antall medlemmer i bedriftsforsamlingen til 15. Fem av medlemmene med varamedlemmer velges heretter av og blant representanter for eierkommunene, fem fra Statkraft og fem fra de ansatte. Endringen innebar ingen forskyving av posisjoner mellom de tre gruppene.

Generalforsamlingen
Generalforsamlingen vedtar utbytte og godkjenner årsregnskapet og årsberetningen. Videre er det bare generalforsamlingen som kan endre vedtektene og treffe beslutninger om forhøyelse eller nedsettelse av kapital, fusjon, fi sjon, omdanning og oppløsning.

Generalforsamlingen velger en valgkomité på fem medlemmer, der Agder-eierne og Statkraft får peke ut to medlemmer hver. Disse personene nominerer kandidater til bedriftsforsamlingen og til styret, på vegne av aksjonærene som de representerer.

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.