Representanter

Kommunene har som eiere avtalefestet representasjon i styret og bedriftsforsamlingen i Agder Energi, men for å samordne eierskapet og felles interesser har kommunenen etablert et Eiermøte med eget arbeidsutvalg. Nedenfor finner du en oversikt over hvem som representerer Agdereierne i arbeidsutvalget, styret og bedriftsforsamlingen i Agder Energi. Deretter kan du lese en kort introduksjon av de ulike organene som er viktige i Agder Energi.

 

Kommunenes arbeidsutvalg (2018 – 2020) 

Leder:             Gro Anita Mykjåland (Iveland kommune)
Nestleder:      Harald Furre (Kristiansand kommune)
Medlem:         Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune)
Medlem:         Robert Cornels Nordli (Arendal kommune)
Medlem:         Inger Løite (Gjerstad kommune)

1.vara:            Unni Nilsen Husøy (Audnedal kommune)
2.vara:           Leiv Rygg Langerak (Bygland kommune)
3.vara:           Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune)

* 1. vara møter fast i AU

Kommunenes medlemmer i bedriftsforsamlingen i Agder Energi (2018 – 2020) 

Per Kristian Lunden, Risør kommune (som leder)
Kirsten Helene Myren, Vegårshei kommune
Jon Rolf Næss, Bykle kommune
Reidun Bakken, Audnedal kommune
Jan Sigbjørnsen, Flekkefjord kommune

Vararepresentanter i rekke:

Nils Olav Larsen, Vennesla kommune
Janne Fardal Kristoffersen, Lindesnes kommune
Gro Anita Mykjåland, Iveland kommune

Kommunenes medlemmer i konsernstyret, Agder Energi (2018 – 2020)

Som styreleder:         Lars Erik Torjussen
Som nestleder:           Tine Sundtoft
Styremedlem:            Jill Akselsen
Styremedlem:            Leif Atle Beisland

  1. Vara: Svein Anders Tunheim
  2. Vara: Mette Harv

Kort om Arbeidsutvalget
Det er arbeidsutvalgets fem medlemmer som foreslår og jobber frem sakene som skal behandles i eiermøtet. Utvalget har også i oppgave å følge opp eiermøtets beslutninger – og fungerer videre som valgkomité for eiermøtet. Arbeidsutvalget har videre et ansvar for informasjonen rundt kommunenes eierskap, og nettsiden du nå leser er et eksempel på dette arbeidet.

Utvalget er altså en pådriver, i tillegg til å gjennomføre vedtakene som eiermøtet har fattet. Arbeidsutvalget har et eget sekretariat til å forberede saker og møter. Budsjettet er fastsatt av eiermøtet.

Kort om Eiermøtet
Kommunene samordner som tidligere nevnt sine interesser i Agder Energi gjennom eiermøtet. I dette forumet er det altså bare Agder-eierne som er representert, ikke Statkraft. Eierkommunene møter med en til tre representanter. Antallet gjenspeiler størrelsen på kommunenes aksjeposter. Kommunenes eierandeler legges også til grunn i avstemminger.

På eiermøtet behandles saker som senere skal til votering i generalforsamling og bedriftsforsamling. Poenget er å samle seg til enighet, og ved behov kan det gjennomføres prøveavstemminger.

Eiermøtet foreslår leder og nestleder til konsernstyret i Agder Energi og peker ut sine øvrige styrekandidater. Det velger også medlemmer til arbeidsutvalget. Møtet behandler ellers forhold som har betydning for Agder-kommunenes eierskap, for eksempel utbyttepolitikk og forventninger til selskapets prioriteringer og resultater. Normalt holdes eiermøtene fire ganger i året.

Kort om konsernstyret
Agder-eierne er representert med fire medlemmer i Agder Energis konsernstyre (av i alt 12 medlemmer). Kandidatene har først blitt nominert av valgkomiteen, senere valgt av bedriftsforsamlingen. Styret jobber på oppdrag for eierne, og har kontroll- og oppfølgingsansvar for bedriften. Styret skal stå for den overordnede ledelsen av selskapet og blant annet sørge for forsvarlig organisering og en betryggende kontroll av virksomhet, regnskap og formuesforvaltning. Styret skal også utvikle strategier for selskapet og bidra til verdiskapingen i bedriften. Styret ansetter og avskjediger den daglige ledelsen.

Kort om Bedriftsforsamlingen
I en bedrift med flere enn 200 ansatte, skal det være en bedriftsforsamling bestående av minst 12 personer. Agder Energis bedriftsforsamling har fram til mai 2010 bestått av 48 personer. En tredjedel har vært valgt av og blant de ansatte. De øvrige er representanter fra Agder-eierne og Statkraft. Bedriftsforsamlingen skal styrke de ansattes interesser. Den velger styret og dets leder på grunnlag av partenes nominasjoner, behandler forslag om utbytte og uttaler seg til generalforsamlingen om godkjenning av årsregnskap. Bedriftsforsamlingen treffer også avgjørelser i saker som gjelder vesentlige investeringer og omstruktureringer av driften.

I selskapets generalforsamling i mai 2010 ble det besluttet å redusere antall medlemmer i bedriftsforsamlingen til 15. Fem av medlemmene med varamedlemmer velges heretter av og blant representanter for eierkommunene, fem fra Statkraft og fem fra de ansatte. Endringen innebar ingen forskyving av posisjoner mellom de tre gruppene.

Kort om Generalforsamlingen
Generalforsamlingen vedtar utbytte og godkjenner årsregnskapet og årsberetningen. Videre er det bare generalforsamlingen som kan endre vedtektene og treffe beslutninger om forhøyelse eller nedsettelse av kapital, fusjon, fi sjon, omdanning og oppløsning.

Generalforsamlingen velger en valgkomité på fem medlemmer, der Agder-eierne og Statkraft får peke ut to medlemmer hver. Disse personene nominerer kandidater til bedriftsforsamlingen og til styret, på vegne av aksjonærene som de representerer.

 

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.