Formelle organer

Kommunene har som eiere avtalefestet representasjon i selskapets styre, men for å samordne eierskapet og felles interesser har kommunenen etablert et Eiermøte med eget AU. Nedenfor finner du en oversikt over hvem som er valgt til å sitte i AU.

Kommunenes arbeidsutvalg (valgt etter fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi) 

 • Per Sverre Kvinlaug, ordfører Kvinesdal kommune (leder)
 • Monica Myrvold Berg, ordfører Drammen kommune (nestleder)
 • Robert Olsen, adm.dir Vardar AS (medlem)
 • Robert Cornels Nordli, ordfører Arendal kommune (medlem)
 • Gro Boge Aasheim, varaordfører Åseral kommune (medlem)
 • Kristin Surlien, politiker Drammen kommune (1. vara Drammen)
 • Lina Strandbråten, politiker Drammen kommune (2. vara Drammen)
 • Iren Bogen, direktør for økonomi og finans Vardar AS (vara Vardar)
 • Even Tronstad Sagebakken, ordfører Lindesnes kommune (1. vara Agder)
 • Marianne Landaas, ordfører Tvedestrand kommune (2. vara Agder)
 • Steinar Kyrvestad (3. vara Agder)

Kort om Arbeidsutvalget
Det er arbeidsutvalget som foreslår og jobber frem sakene som skal behandles i kommunenes eiermøter. Utvalget har også i oppgave å følge opp eiermøtets beslutninger – og fungerer videre som valgkomité for eiermøtet. AU har videre et ansvar for informasjonen rundt kommunenes eierskap, og nettsiden du nå leser er et eksempel på dette arbeidet.

Utvalget er altså en pådriver, i tillegg til å gjennomføre vedtakene som eiermøtet har fattet. Arbeidsutvalget har et eget frittstående sekretariat til å forberede saker og møter. Budsjettet for arbeidet i AU og sekretariatet fastsettes av eiermøtet.

Kort om Eiermøtet
Kommunene samordner sine interesser i selskapet gjennom eiermøtet. I dette forumet er det kun de kommunale eierne (inkludert Vardar) som formelt er representert, og ikke Statkraft. Eierkommunene møter med et antall representanter som gjenspeiler størrelsen på kommunenes aksjeposter. Kommunenes eierandeler legges også til grunn i avstemminger.

På eiermøtet behandles saker som senere skal til votering i generalforsamling. Poenget er å samle seg til enighet, og ved behov kan det gjennomføres prøveavstemminger.

Eiermøtet foreslår leder og nestleder til konsernstyret i selskapet og peker ut sine øvrige styrekandidater. Det velger også medlemmer til arbeidsutvalget. Møtet behandler ellers forhold som har betydning for kommunenes eierskap, for eksempel utbyttepolitikk og forventninger til selskapets prioriteringer og resultater. Normalt holdes det eiermøter to til tre ganger i året.