Formelle organer

Kommunene har som eiere avtalefestet representasjon i styret og bedriftsforsamlingen i Agder Energi, men for å samordne eierskapet og felles interesser har kommunenen etablert et Eiermøte med eget arbeidsutvalg. Nedenfor finner du en oversikt over hvem som representerer Agdereierne i arbeidsutvalget, styret og bedriftsforsamlingen i Agder Energi. Deretter kan du lese en kort introduksjon av de ulike organene som er viktige i Agder Energi.

 

Kommunenes arbeidsutvalg (etter suppleringsvalg 20.12.21 – 2023) 

Leder: Per Sverre Kvinlaug (KrF), ordfører Kvinesdal kommune
Nestleder: Robert Cornels Nordli (AP), ordfører Arendal kommune
Medlem: Marianne Landaas (H), ordfører Tvedestrand kommune
Medlem: Jan Oddvar Skisland (AP), ordfører Kristiansand kommune
Medlem: Gro Boge Aasheim (H), varaordfører Åseral kommune
1. vara*: Steinar Kyrvestad (AP), ordfører Valle kommune
2. vara: Lene Dolly Bjerkan Langemyr (FrP), varaordfører Grimstad kommune

* 1. vara møter fast i AU

Valgkomite for AU (2019 – 2023):

Leder: Jon Rolf Næss (AP), ordfører Bykle kommune
Medlem: Margrete Handeland (SP), ordfører Hægebostad kommune
Medlem: Nils Olav Larsen (KrF), ordfører Vennesla kommune

1. Vara: Jan Kristiansen (H), ordfører Lyngdal kommune
2. Vara: Gyro Heia (SP), ordfører Birkenes kommune

Kommunenes medlemmer i bedriftsforsamlingen i Agder Energi (2020 – 2022) 

Per Kristian Lunden (AP), Risør kommune, som leder
Beate Skretting (H), Grimstad kommune
Inger Lise Lund Stulien (AP), Åseral kommune
Margrete Handeland (SP), Hægebostad kommune
Torbjørn Klungland (FrP), Flekkefjord kommune

Vararepresentanter i rekke:

1. Nils Olav Larsen (KrF), Vennesla kommune
2. Even Tronstad Sagebakken (AP), Lindesnes kommune
3. Per Sverre Kvinlaug (KrF), Kvinesdal kommune

Kommunenes medlemmer i konsernstyret, Agder Energi (2020 – 2022)

Som styreleder:       Lars Erik Torjussen
Som nestleder:         Gro Elisabeth Lundevik
Styremedlem:          Lars Petter Maltby
Styremedlem:          Vibekke Hellesund

1. Vara: Ole Lunde
2. Vara: Mette Harv

Kort om Arbeidsutvalget
Det er arbeidsutvalget som foreslår og jobber frem sakene som skal behandles i eiermøtet. Utvalget har også i oppgave å følge opp eiermøtets beslutninger – og fungerer videre som valgkomité for eiermøtet. Arbeidsutvalget har videre et ansvar for informasjonen rundt kommunenes eierskap, og nettsiden du nå leser er et eksempel på dette arbeidet.

Utvalget er altså en pådriver, i tillegg til å gjennomføre vedtakene som eiermøtet har fattet. Arbeidsutvalget har et eget frittstående sekretariat til å forberede saker og møter. Budsjettet for arbeidet i AU og sekretariatet er fastsatt av eiermøtet.

Kort om Eiermøtet
Kommunene samordner som tidligere nevnt sine interesser i Agder Energi gjennom eiermøtet. I dette forumet er det altså bare Agder-eierne som formelt er representert, ikke Statkraft. Eierkommunene møter med en til tre representanter. Antallet gjenspeiler størrelsen på kommunenes aksjeposter. Kommunenes eierandeler legges også til grunn i avstemminger.

På eiermøtet behandles saker som senere skal til votering i generalforsamling og bedriftsforsamling. Poenget er å samle seg til enighet, og ved behov kan det gjennomføres prøveavstemminger.

Eiermøtet foreslår leder og nestleder til konsernstyret i Agder Energi og peker ut sine øvrige styrekandidater. Det velger også medlemmer til arbeidsutvalget. Møtet behandler ellers forhold som har betydning for Agder-kommunenes eierskap, for eksempel utbyttepolitikk og forventninger til selskapets prioriteringer og resultater. Normalt holdes det eiermøter tre ganger i året.

Kort om konsernstyret
Agdereierne er representert med fire medlemmer i Agder Energis konsernstyre (av i alt 12 medlemmer). Kandidatene har først blitt nominert av valgkomiteen, senere valgt av bedriftsforsamlingen. Styret jobber på oppdrag for eierne, og har kontroll- og oppfølgingsansvar for virksomheten. Styret skal stå for den overordnede ledelsen av selskapet og blant annet sørge for forsvarlig organisering og en betryggende kontroll av virksomhet, regnskap og formuesforvaltning. Styret skal også utvikle strategier for selskapet og bidra til verdiskapingen i bedriften. Styret ansetter og avskjediger den daglige ledelsen.

Kort om Bedriftsforsamlingen
I en bedrift med flere enn 200 ansatte, skal det være en bedriftsforsamling bestående av minst 12 personer. Agder Energis bedriftsforsamling har fram til mai 2010 bestått av 48 personer. En tredjedel har vært valgt av og blant de ansatte. De øvrige er representanter fra Agder-eierne og Statkraft. Bedriftsforsamlingen skal styrke de ansattes interesser. Den velger styret og dets leder på grunnlag av partenes nominasjoner, behandler forslag om utbytte og uttaler seg til generalforsamlingen om godkjenning av årsregnskap. Bedriftsforsamlingen treffer også avgjørelser i saker som gjelder vesentlige investeringer og omstruktureringer av driften.

I selskapets generalforsamling i mai 2010 ble det besluttet å redusere antall medlemmer i bedriftsforsamlingen til 15. Fem av medlemmene med varamedlemmer velges heretter av og blant representanter for eierkommunene, fem fra Statkraft og fem fra de ansatte. Endringen innebar ingen forskyving av posisjoner mellom de tre gruppene.

Kort om Generalforsamlingen
Generalforsamlingen vedtar utbytte og godkjenner årsregnskapet og årsberetningen. Videre er det bare generalforsamlingen som kan endre vedtektene og treffe beslutninger om forhøyelse eller nedsettelse av kapital, fusjon, fi sjon, omdanning og oppløsning.

Generalforsamlingen velger en valgkomité på fem medlemmer, der Agder-eierne og Statkraft får peke ut to medlemmer hver. Disse personene nominerer kandidater til bedriftsforsamlingen og til styret, på vegne av aksjonærene som de representerer.