Felles eierstrategi fra de samordna kommunale eierne

De kommunale eierne i tidligere Agder Energi og Glitre Energi hadde på hver sin kant eierskapsmeldinger for sine respektive selskaper. I forbindelse med fusjonen er det avtalt at det skal utarbeides en felles eierstrategi, og arbeidet med denne pågår gjennom første halvår 2023.

Eierstrategien vil materielt sett være forankret i den ferske fusjonsavtalen, samordningsavtalen og aksjonæravtalen som kommunene sluttet seg til høsten 2022, og strategien henter sin form i tidligere eierskapsmeldinger for Agdereierne og Drammen kommune. I praksis vil dokumentet operasjonalisere et komplekst avtaleverk og tydeliggjøre for omgivelsene hvilke ambisjoner de samordnede kommunale eierne har for selskapet i den viktige førte perioden etter fusjonen.

Arbeidsutvalgets framlegg til felles eierstrategi oversendes etter planen til kommunene i forkant av eiermøte 15. mai slik at den enkelte kommune vil få mest mulig tid til å forberede egen formell behandling av strategien innen sommeren. Framlegget vil bli gjennomgått i eiermøte 15. mai, og innen dette vil AU ha avsluttet det redaksjonelle arbeidet – som også inkluderer kvalitetssikring opp mot gjeldene avtaler og en høringsrunde inn mot selskapet, selskapets styre og Statkraft.