Felles eierstrategi fra de samordnede kommunale eierne i Å Energi

De kommunale eierne i tidligere Agder Energi og Glitre Energi hadde på hver sin kant eierskapsmeldinger for sine respektive selskaper. I forbindelse med fusjonen ble det avtalt at det skulle utarbeides en felles eierstrategi, og arbeidet med denne ble avsluttet våren 2023. I løpet av sommeren har alle de samordnede kommunale eierinteressene formelt tilsluttet seg strategien.

Eierstrategien er materielt sett forankret i fusjonsavtalen, samordningsavtalen og aksjonæravtalen som kommunene sluttet seg til høsten 2022, og strategien hentet sin form i tidligere eierskapsmeldinger for Agdereierne og Drammen kommune. I praksis  operasjonaliserer dokumentet et komplekst avtaleverk og tydeliggjøre for omgivelsene hvilke ambisjoner de samordnede kommunale eierne har for selskapet i den viktige førte perioden etter fusjonen.