Avtaleverk

Her kan du se en kopi av avtaleverket som regulerer eierforholdene i Agder Energi. Filen er stor og kan derfor ta noe tid å laste ned:

Kort om aksjonæravtalen
Eierforholdet mellom Agder-kommunene og Statkraft reguleres i hovedavtalen, aksjekjøpsavtalen og aksjonæravtalen. Alle ble inngått i september 2001.

Hovedavtalen lå til grunn for prosessen da kommunene skulle selge aksjer, mens aksjekjøpsavtalen regulerte selve overdragelsen til Statkraft. Begge avtalene har først og fremst historisk interesse i dag. Den vesentlige avtalen er aksjonæravtalen, som inneholder flere særlig avtalte spilleregler for hvordan Statkraft og Agdereierne sammen skal styre selskapet.

Aksjonæravtalen har forrang framfor selskapets vedtekter, og inneholder blant annet bestemmelser om utbytte, valg av bedriftsforsamling og styre, stemmeforpliktelser når det gjelder oppnevning av valgkomité og andre viktige forhold. På noen av disse områdene er beslutningen i realiteten overlatt til Agdereiernes styrerepresentanter, som for eksempel i praksis bestemmer størrelsen på det årlige utbyttet. I andre saker er det avtalt at Statkraft må være enige i avgjørelsene, selv om de bare eier et mindretall av aksjene. Dette dreier seg for eksempel om ansettelse av konsernsjef, samt kjøp og salg av aktiva, selskap eller virksomheter.

Kort om Viljeserklæringen
Våren 2008 inngikk Agder-eierne også en viljeserklæring som sier at ingen av kommunene ønsker å selge, hvis det fører til at Agder-eierne sitter igjen som minoritetseier. Erklæringen er i praksis en videreføring av de to treårige «fredningstidene», som Agder-eierne avtalte seg imellom da salget av aksjer til Statkraft fant sted i 2002.

Kort om Samordningsavtalen
Agdereierne har også inngått avtaler seg imellom. I samordningsavtalen finnes blant annet bestemmelser om eiermøtet og arbeidsutvalget, som er de fora som kommunene har opprettet for å samordne sitt majoritetseierskap best mulig.