Fornyelse av viljeserklæring

Agderkommunenen skal våren 2013 ta stilling til videreføring av viljeserklæringen der kommunenen uttrykker en solidarisk vilje til å bevare sitt eierskap i Agder Energi. Fornyelse krever behandling i kommunene og arbeidsutvalget forbereder saken til eiermøtet 1. februar 2013. I lys av den pågående sonderingsprosessen vil AU foreslå at nåværende viljeserklæring forlenges med ett + ett år.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.