Sonderingsprosess

Konsernsjef Tom Nysted tok under eiermøte i Kvinesdal vinteren 2012 sterkt til orde for en nødvendig restrukturering av norsk energisektor. Med dette utgangspunktet ba AU konsernsjefen utdype sine tanker for Agder Energi i eiermøte 12. oktober 2012. I sitt foredrag 12.10 anmodet Nysted eierne om å åpne for en sonderingsprosess mellom Agder Energi og andre selskaper, og i den påfølgende diskusjonen kom det klart fram at et flertall støttet tanken om en uforpliktende sonderingsprosess. Eiermøtet gav også arbeidsutvalget under ledelse av bjørn Ropstad i oppgave å delta aktivt i prosessen.

Eiermøtet presiserte at sonderinger både må innebære å utrede mulige synergier mellom Agder Energi og andre selskaper, og vurdere konsekvenser av eventuelle fusjoner på eiernivå. Resultatene av sonderingene skal senere legges fram for eiermøtet slik at kommunene kan drøfte disse – før det eventuelt innledes mer forpliktende prosesser.

Arbeidsutvalget tok i etterkant av eiermøtet initiativ for å orientere styret om saken slik at styret etter hvert også kan gi eierne sine råd i forhold til framtidige beslutninger.

Med tanke på den aktuelle sonderingsprosessen, og for at kommunene skal få et best mulig grunnlag for videre veivalg, ønsker AU at at det utarbeides scenarier som illustrerer muligheter og begrensninger på selskapsnivå og modeller for hvordan kommunenes eierskap i de ulike scenariene kan ivaretas.

AU forutsetter at sonderingsprosessene tar utgangspunkt i at kommunale eiere skal ha aksjemajoritet i et eventuelt framtidig fusjonert Agder Energi og at utsiktene til fremtidige utbytter ikke skal reduseres, men snarere styrkes som følge av eventuelle fusjoner.

AU vil knytte til seg ekstern uavhengig kompetanse som kan bidra med kvalitetssikring og refleksjon rundt de modeller og scenarier som skal vurderes. Det legges også opp til tett dialog rundt saken i forhold til Statkraft og de ansatte i Agder Energi.