Innkalling til eiermøte

I eiermøtet 1. februar vil AU presentere sin anbefaling vedrørende ny viljeserklæring, gi kommunene en grundig statusgjennomgang fra det pågående sonderingsarbeidet og foredrag som på ulike måter gir grunnlag for videre diskusjon. I forbindelse med referatet etter møtet vil kommunene få dokumentasjon som kan danne grunnlag for videre behandling av viljeserklæringen innen neste eiermøte (berammet 6. mai 2013).

Advokat Caroline Lund er invitert til å holde et foredrag om sentrale rammebetingelser for eierskap i energisektoren, og da med særlig vekt på hjemfallsinstituttet. Lund vil også presentere de formelle avveiningene som er gjort i forbindelse med viljeserklæringen.

AU har også invitere konsulentselskapet PWC til å dele sin kunnskap om verdiskaping i energisektoren og da særlig med fokus på skalafordeler. Temaet har generell relevans, men også særlig aktualitet i forbindelse med sonderingsprosessen og spørsmål knyttet til strukturutfordringer i bransjen.

De siste årene har AU bl.a benyttet seg av ressurser ved UiA for på ulike måter å gi kommunene alternative perspektiver og refleksjon rundt eierstyring i Agder Energi. Når Agdereierne etter hvert skal vurdere om det skal innledes fusjonssamtaler rundt Agder Energi, ønsker AU også en slik programpost i eiermøte 1. februar. Roy Mersland, som eiermøtet har blitt kjent med tidligere, er invitert til å holde foredrag med temaet ”eierstyring når endringsvinder blåser – hva er gode eiere oppmerksomme på?».
Det legges også opp til at Agder Energi i møtet skal gi kommunene en oppdatert status for selskapet og særlig presenterer sitt samfunnsregnskap.

I siste del av møtet legges det opp god tid til diskusjon og innspill.

Tid: Fredag 1. februar 2013 kl 10.00 – 14.00
Sted: Hotel Norge, Lillesand

Møtet er i utgangspunktet planlagt fram fra kl 10.00 til 14.00, men vi har lokalene fram til kl. 14.30.