Alt fra eiermøte 2. mars 2018

Sonderinger om fusjon avsluttet

Etter at Agdereiernes AU gjennom vinteren har vært i sonderingssamtaler med de kommunale eierne i Skagerak Energi har det vist seg at forutsetningene for å realisere potensialene i fusjonsanalysen fra selskapene ikke er til stede. AU anbefalte derfor eiermøte 2. mars å avslutte prosessen.

«Nedsnødd 2018»
Konsernsjef Tom Nysted startet andre del av møte med å beklage de store problemene de mange strømbruddene gjennom vinteren har påført enkeltmennesker og bedrifter på Agder. Han berømmet også de mange som har bistått i det svært krevende arbeidet med å feilrette skadene som ising og store snømengder har medført på distribusjonsnettet. Nysted forsikret eiermøte om at Agder Energi vil forberede seg som at hver vinter i framtiden vil kunne bli tilsvarende krevende som følge av klimaendringene.

Administrerende direktør for AE Nett, Svein Are Folgerø, redegjorde videre detaljert for de mange hendelsene gjennom vinteren 2018, og synliggjorde konkrete forbedringspotensialer på både kort og lenger sikt. Hendelsene og mulighetene vil bli grundig analysert gjennom våren og en revidert strategi for å redusere utfordringene bli presentert innen sommeren 2018.

Rekordresultat i 2017
I andre del av møte kunne Pernille K. Gulowsen fra AE presentere tidenes beste resultat fra Agder Energi. Resultatet kommer etter høy produksjon, gode sikringsavtaler og et vellykket salg av selskapet Net Nordic.

Gulowsen minnet eiermøte på at selskapets samlede gjeldsbelastning er på vei opp samtidig som prisprognosene for strøm er synkende mot 2020. Samtidig har selskapet interessante investeringsmuligheter i tillegg til ulike lovpålagte oppgaver som krever kapital i årene som kommer. Bjørn Ropstad orienterte eiermøte om at AU vil få detaljert informasjon om investeringsporteføljen og selskapets kapitalsituasjon i arbeidsprosessen frem mot ny utbyttepolitikk.

AE og framtidens energimarked
Konserndirektør Frank Håland fra Agder Energi presenterte selskapets arbeidsmetodikk med fokus på bruk av kostnadseffektive pilotprosjekter og samhandling med internasjonale kompetansemiljøer for utvikling av nye forretningskonsepter. Agder Energi er blant de fremste på forståelse av verdikjeden fra produksjon til salg og distribusjon av kraft, og sammen med ledende teknologiselskaper, softwareselskaper og distribusjonsmiljøer blir det jobbet systematisk for å utvikle konsernets posisjoner.

Arbeid med ny utbyttepolitikk
I arbeidet med å utforme politikk for utbytte i kommende treårsperiode har AU merket seg de negative prisprognosene for strøm på mellomlang sikt. Samtidig som gjeldsgraden er stigende varsler selskapet om økende investeringsbehov og flere muligheter for langsiktig verdiøkende investeringer. Dette utfordrer kommunene til å vurdere sin utbyttepolitikk. AU har saken høyt på sin dagsorden i tiden fram mot eiermøte 25. mai og vil innen dette ha klar en innstilling.

… og ny viljeserklæring
Bjørn Ropstad orienterte også eiermøte om at nåværende viljeserklæring løper fram til og med mai 2018, og at AU vil innstille på en fornyelse av denne med fire år. Viljeserklæringen bidrar til å holde kommunene samlet som eiergruppe og på den måten sikres felles rettigheter og verdier. Et saksfremlegg med innstilling til vedtak vil bli distribuert i god tid før møte i mai.

Ny Eierskapsmelding
Gro Anita Mykjåland fra AU var ordstyrer under drøftingene rundt Agdereiernes nye eierskapsmelding. Innholdet er utarbeidet gjennom åpne diskusjonsprosesser det siste året og tar utgangspunkt i en undersøkelse fra kommunene høsten 2016. Et utkast ble distribuert før jul, og flere har behandlet dette gjennom vinteren. AU oppfordret de resterende kommunene til å behandle saken i løpet av mars og fortløpende orientere sekretariatet/AU om vedtak som gjøres. Målet er å kunne ha ferdig den nye eierskapsmeldingen innen 25. mai.

Neste eiermøte arrangeres 25. mai