Rammevilkår i spill

Tilknytning av ny fornybar kraft vil generere store nettutbyggingskostnader. Disse kostnadene vil med dagens reguleringsregime bli belastet nettkundene. Enten gjennom anleggsbidrag for produksjonstilknytning eller gjennom økte tariffer ved uttak. Et sentralt budskap fra Agderkommunene er at det i større grad enn hva som er tilfelle i dagens modeller må tilrettelegges for investeringer i nettet.

Les nyhetsbrev fra Eiermøtet 15. februar 2010.