Rammevilkår i spill

Tilknytning av ny fornybar kraft vil generere store nettutbyggingskostnader. Disse kostnadene vil med dagens reguleringsregime bli belastet nettkundene. Enten gjennom anleggsbidrag for produksjonstilknytning eller gjennom økte tariffer ved uttak. Et sentralt budskap fra Agderkommunene er at det i større grad enn hva som er tilfelle i dagens modeller må tilrettelegges for investeringer i nettet.

Les nyhetsbrev fra Eiermøtet 15. februar 2010.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.