Løypemelding fra AU på vei mot eventuell fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi

Som mange vil ha fått med seg pågår det for tiden en bred behandling av intensjonsavtale om fusjon mellom Glitre Energi og Agder Energi ute hos eierne på Agder og i Buskerud. En endelig beslutning i saken kommer først når alle eierne er ferdig med sine behandlinger.

På Agder har nå kommunene gjort sine vedtak, og en opptelling viser at det blant Agdereierne er flertall for å gå videre med den aktuelle fusjonsprosessen.

Som største eier i Glitre Energi valgte Drammen kommune 4. mai å utsette behandlingen av saken fram til 14. juni. Prosessen i Drammen følges med ekstra interesse ettersom formannskapet i kommunen tidligere har sagt nei til intensjonsavtalen.

Styret og ledelsen i Agder Energi har gjennom hele perioden med forarbeider og sonderinger om mulighetene rundt en eventuell fusjon vært klare på at selskapet uansett vil kunne klare seg godt alene, men sammenslått med Glitre Energi vil løfteevner og soliditet bli ytterligere styrket. Uansett endelig konklusjon i Drammen, har AU signalisert til styreleder og konsernsjef i AE at de har Agdereiernes fulle støtte.

AU har den siste tiden forøvrig sørget for å få på plass et komplett team av rådgivere med tanke på en eventuell videre prosess mot fusjon. Ved siden av Alpha Corporate, som Eiermøte er blitt kjent med tidligere, er advokatfirmaet Arntzen de Besche valgt som leverandør av juridiske tjenester etter en åpen anbudskonkurranse. Engasjementsavtalen som er inngått har naturligvis forbehold om at alle eierne gir sin tilslutning til å gå videre med intensjonsavtalen.

Neste planlagte eiermøte for Agdereierne er 21. mai kl. 10 – 14. Møte forberedes som et digitalt møte. Her vil det bli gitt grundige statusorienteringer, både fra behandlingen av intensjonsavtalen, men også om hvordan Agder Energi planlegger videre – med eller uten fusjon med Glitre Energi for øye. Nærmere program og saker til behandling i eiermøte distribueres som vanlig to uker i forkant.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.