Eiermøte 10. mai: Mulig fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi

Eiermøte 10. mai 2022 var i all hovedsak lagt opp med informasjon om den mulige fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi. Selskapet ledelse, styre og ansatte gav kommunene et dypdykk i anbefalingen om en fusjon, og kommunenes rådgivere presenterte foreløpige vurderinger av framforhandlede løsninger og grunnlaget for den mulige fusjonen.

VIKTIGE MILEPÆLER I DEN VIDERE PROSESSEN

11. mai: AU publiserer opptak av presentasjoner fra eiermøte og distribuerer referat og framdriftsplan for videre prosess vedrørende behandling av fusjonsspørsmålet i kommunene.

12. mai: Agder Energi distribuerer grunnlaget for selskapets og styrets anbefaling om fusjon med Glitre Energi.

16. mai: AU oppsummere sine anbefalinger ut fra en samlet vurdering, og distribuere et diskusjonsnotat med vedlegg til kommunene. Relevante rapporter, analyser og kopier av fremforhandlede avtaler mellom selskapene og eierene av et eventuelt fusjonert selskap vil samtidig bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden.

18. mai: Kl. 19 – 21 vil kommunedirektører/rådmann/administrativt eierskapsansvarlig bli invitert til en felles gjennomgang av diskusjonsnotat og underlagsmaterialet sammen med arbeidsutvalgets rådgivere (egen invitasjon i teams)

30. mai: AU inviterer til STORMØTER for alle kommunestyremedlemmer på Agder
Kl. 10:00 – 14:00 for kommunene i Østre Agder og Kristiansandsregionen (Sted: Arendal kulturhus)
Kl. 17:00 – 21:00 for kommunene i Vestre Agder og Setesdalen (Sted: Evje kino)

31. mai – 1. september: Møter i 25 formannskap og kommunestyrer på Agder

1. september: Siste frist for behandling i kommunestyrer på Agder.

OPPTAK AV EIERMØTE 10. MAI
Møte ble overført via en direkte linje til alle som ønsket å følge dette online. I det følgende er de ulike innleggene og foredrag gjennom møte gjort tilgjengelig i opptak:

  1. Velkommen og introduksjon til møte, ved leder av AU, ordfører Per Sverre Kvinlaug
  2. Status for Agder Energi og muligheter for et fusjonert selskap, ved konsernsjef Steffen Syvertsen og konserndirektør Pernille K. Gulowsen, Agder Energi
  3. Mulig fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi

4. Saker til formell behandling i eiermøte

  • Utbytte etter 2021
  • Avsetning til budsjett for 2022/23
  • Valg og nominasjoner til formelle organer i Agder Energi