Alt fra Eiermøte 20.12.2021

Mandag 20.12.21 var Agdereierne samlet til eiermøte i Agder Energi. Møte ble av hensyn til smittevern arrangert digitalt. Til sammen deltok 62 representanter og kommunedirektører fra de 25 eierkommunene på Agder via teams, og ytterligere 38 gjester overvar møte via livestream.

Møte ble gjennomført med følgende program (innlegg og presentasjoner følger fortløpende):

I møte ble det også gjennomført et suppleringsvalg til AU, og ordfører Per Sverre Kvinlaug (KrF), Kvinesdal kommune, ble valgt som leder for AU.

AU merket seg gjennom innspill fra deltakerne i møte et særlig behov for tett oppfølging av fusjonsspørsmålet. Videre at AU må forberedes et grundig saksunderlag med presentasjoner, og en prosess som gjør det mulig for de 25 kommunene å realitetsbehandle en eventuell fusjon på en forsvarlig måte. Det kan vurderes om det skal benyttes regionale arenaer for å rasjonalisere fremlegging av saken.

AU vil også særlig følge opp spørsmål relatert til hvilke handlingsrom som eventuelt finnes lokalt når det gjelder å håndtere de store utfordringene samfunnet har som følge av utsikter til vedvarende høye og sterkt svingende strømpriser.

Videre vil AU, i forlengelsen av eiermøte, gå i dialog med selskapet for en refleksjon rundt eierskapsmeldingen kapittel 6. – om forventninger til selskapets samfunnsansvar, og hvordan dette skal forståes i praksis. Dette temaet tenkes også å kunne belyses og drøftes i et fremtidig eiermøte.