– Sørlandsk eierskap i overskuelig framtid

Statkraft har tidligere hatt uttalte ambisjoner om å overta majoriteten av aksjene i Agder Energi, men signaliserte på eiermøtet at de nå innretter sin strategi etter å være minoritetseier i selskapet.

– Vi oppfatter at eierkommune på Agder har et stadig sterkere ønske om å være med på å utvikle selskapet, og fortsette som majoritetseiere. Det tar vi konsekvensen av, fortalte direktøren i Statkraft, Kristian Aa, til eiermøtet.

– Slik vi vurderer det, så er det lite sannsynlig at noen av eierne vil avhende sine aksjer i overskuelig framtid.

Kristian Aa satte med dette preg på eiermøtet, og flere kommenterte dette som nye toner fra Statkraft. Aa fikk imidlertid direkte oppfølgingsspørsmål til saken, og presiserte at Statkraft ikke ser seg hindret fra å kjøpe flere aksjer i Agder Energi dersom dette blir mulig på sikt.

Bakgrunnen for denne spørsmålstillingen er at Regjeringen nylig har gitt Statkraft tilsagn om betydelig ny kapital, men ga samtidig føringer for anvendelse av denne ved å si at “kapitalen ikke skal benyttes til ytterligere oppkjøp av regionale kraftselskaper i Norge”. Statkraft ser imidlertid ikke at disse føringene vil være til hinder for å kjøpe eierposter i selskaper hvor de allerede har eierinteresser.

Et stort flertall av kommunene på Agder har tidligere inngått en viljeserklæring som uttrykker at det ikke vil bli vurdert salg av aksjer i Agder Energi før tidligst i 2013.