Utbytte og styrevalg i Agder Energi

Bedriftsforsamlingen i Agder Energi AS vedtok 18. mai et utbytte for 2009 på 800 millioner kroner. Eierne tar i tillegg ut 100 millioner kroner ved å sette ned egenkapitalen.

Generalforsamlingen i Agder Energi AS har godkjent kapitalnedsettelse og omklassifisering av bunden til fri egenkapital. Av nedsettelsesbeløpet på totalt 216 millioner kroner skal 100 millioner utbetales til aksjeeierne. De resterende 116 millioner skal avsettes til fond i form av fri egenkapital som skal benyttes etter generalforsamlingens senere beslutning.

Sigmund Kroslid ble gjenvalgt som styreleder. Ny nestleder er Mette Gundersen og nytt styremedlem er Bente Zeline Rist.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.