900 millioner til eierne

Agder Energi presenterte et godt årsresultet for 2009, og eiermøtet vedtok på bakgrunn av dette et ordinært utbytte på 800 millioner, samt et ekstra utbytte på 100 millioner.

Finansdirektør Pernille Gulowsen (bildet) presenterte Agder Energis resultater, som viste driftsinntekter i 2009 på 8,3 milliarder kroner, et driftsresultat på 2,3 milliarder kroner og resultat etter skatt på 1,6 milliarder kroner. Ved beregning av utbytte er det imidlertid norsk regnskapsskikk som gjelder, og dermed er grunnlaget for ordinært utbytte etter 2009 800 millioner kroner. Eiermøtet forutsetter i tillegg at 100 millioner av selskapets egenkapital utbetales som ekstraordinært utbytte i løpet av 2010.

I spørsmålet om størrelse på utbytte i framtiden kom Pernille Gulowsen med en advarsel om at dette ikke kunne forventes å være like stort framover.

– Dersom man ønsker å realisere nåværende investeringsstrategi, må uttakene dempes. Hvis ikke kan vi få problemer med å betjene gjeld og redusere vår gode posisjon i lånemarkedet.

Det var konsensus i eiermøtet om at selskapet i utgangspunktet må forholde seg til gjeldene utbyttepolitikk for perioden 2009 – 2011, men at arbeidsutvalget allerede høsten 2010 skal forberede en grundig gjennomgang av rammevilkår og forutsetninger videre. I møtet ble det fra styreleder også varslet en gjennomgang av konsernets strategi i løpet av inneværende år.

Styreleder Sigmund Krosslid besvarte videre spørsmål fra eierkommunene om hvorvidt uttaket etter 2009 var forsvarlig eller ikke.

– Dersom jeg mente at uttaket vil sette selskapet i fare, ville jeg gitt eiermøtet beskjed om dette, svarte Krosslid.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.