Alt fra eiermøtet 11. mai 2017

Eiermøtet tok stilling til utbytte etter 2016 og fortsatte arbeidet med ny eierskapsmelding.


SKRYT FOR ARBEID MED EIERSTYRING

Under eiermøte 11. mai høstet Agdereierne lovord for sin organiseringen og arbeidet med eiermeldingen.

Partner Espen Fossum fra THEMA Consulting Group konstaterte at Agdereirene har praktisert et høyt utbytteuttak i forhold til bransjen, at det jobbes systematisk ut fra en eierskapsmelding som definerer formålet med eierskapet samtidig som det gis føringer for selskapet, at det er etablert en ryddig organisering av eierskapet og er positivt med profesjonalisert styreutvelgelse. Han trakk også fram at beregningsmodellen med et års forsinkelse i utbyttepolitikken gir både eierne og selskapet forutsigbarhet. Fossum minnet samtidig kommunene om synkende prisprognoser på kraft fram mot 2020, og at eiere av kraftselskaper i årene framover må belage seg på større svingninger i selskapenes resultater. Han utfordret Agdereierne i denne sammenheng til å vurdere en ren prosentberegningsmodell i sin framtidige utbyttepolitikk, og å koble en slik endring til forventninger om vekst og utvikling. Her kan du se opptak av Fossums foredrag.

https://vimeo.com/217624400

 

EVALUERING AV UTBYTTEPOLITIKKEN

Eiermøte vedtok at gjeldene beregningsmodell for utbytte skal benyttes etter 2016. 

I samme vedtak ble poengtert at kommunene er kjent med utsiktene til fallende kraftpriser, og at utbyttepolitikken for den kommende treårsperioden vil bli utformet i lys av dette. Den planlagte gjennomgangen starter høsten 2017. Hele vedtaket og referat fra eiermøte kan lastes ned her.

 

NY EIERSKAPSMELDING

Siste del av eiermøte 11.mai var satt av til diskusjon rundt åtte sentrale temaer i den nye eierskapsmeldingen.

Diskusjonene ble oppsummert i plenum og et høringsutkast til ny melding vil etter planen bli distribuert fra AU til kommunene over sommeren. Fram mot eiermøte høsten 2017 vil det være rikelig tid til lokal forankring og diskusjon i den enkelte kommune. Det er mulig å se diskusjonsgrunnlaget som ble lagt fram av professor Roy Mersland i eiermøte, eller laste ned selve presentasjonen Eiermøte mai 2017.

https://vimeo.com/217624415