Planlegging og rammebetingelser

Arbeidsutvalget var samlet til årets siste møte tirsdag 1. desember. I møtet ble eierseminaret på Hovden evaluert og det ble lagt planer for første eiermøte i 2010. Dette planlegges 15. februar i Kristiansand.

AU registrerer mange positive tilbakemeldinger på det faglige innholdet i høstens eierseminar. Noen karakteristikker som går igjen er relevante tema, god arbeidsform med kombinasjon av stormøter og parallelle dybde seminarer samt godt forberedte foredrag med bruk av ressurspersoner både fra AE og eksterne kompetansemiljøer. AU har også notert seg forbedringspotensialer, som f.eks logistikk rundt overnatting – om det også i fremtiden må planlegges ut fra en kombinasjon av hotell og hytter.

Arbeidsutvalget drøftet i møtet også saker relatert til rammebetingelser for AE og drift av nett. Det ble besluttet at Maya T. Berli skal delta i møte med OED 11. februar og forbereder med dette en presentasjon av saken i kommende eiermøte.

Neste eiermøte (15.02.2010 kl 12 – 16) planlegges ut fra følgende saker:
– Statusoppdatering, regjeringens evaluering av energiloven og særlig aktuelle problemstillinger for Agder-kommunene og Agder Energi
– Evaluering av eiermøtets/arbeidsutvalgets arbeidsform (oppfølging av eierskapsmeldingen).
– Valg av valgkomite, nytt arbeidsutvalg

AU hadde invitert de tillitsvalgte i Agder Energi til samtaler og orienteringer. Det har etablert seg en god tradisjon for jevnlige samtaler mellom ansattes representanter og arbeidsutvalget.

Kommunenes styrerepresentanter er alltid velkommen til å følge arbeidsutvalgets møter. For å kunne drøfte særlig aktuelle saker planlegges også AU sine møter slik at disse arrangeres tett opp til styremøtene i konsern. På den måten kan AU være en ressursgruppe for de styremedlemmene som ønsker dette. I møtet 1.12 deltok styreleder Sigmund Kroslid og styremedlem Tønnes Seland.

Referat fra møte er publisert på samlesiden for referater.