Utbytte for 2008

Flere kommuner gav i eiermøte uttrykk for et ønske om at utbyttenøkkelen som ble vedtatt for 2009 – 2011 også skulle benyttes for 2008.  AE har nylig lagt frem et rekordstort resultat, og flere tok til orde for at dette burde komme eierne til gode.

Utbytte for 2008 skal etter en styrebehandling i mars endelig opp til vedtak i selskapets generalforsamling 15. mai. For å kunne gi styret klare signaler i dette viktige spørsmålet vil AU  arrangere en høring blant kommunene. Saken er sendt ut til alle kommunene sammen med referatet fra eiermøte, og det er ønskelig med tilbakemeldinger til AU (sekretariatet) innen 9. mars.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.