Uttalelse fra eierkommunene i Agder Energi

Norge og Europa er i en ekstraordinær situasjon med krig og flere kriser som krever at fellesskapet stiller opp for de som trenger det. Strømsituasjon krever ekstraordinære tiltak. Som eierkommuner i Agder Energi ønsker vi å signalisere til regjeringen at vi har forståelse for at vi og selskapet vårt må dele med fellesskapet noen av de ekstra inntektene som nå kommer på grunn av de høye strømprisene. Innretningen og størrelsen på Regjeringens skatteforslag må justeres noe. Agder Energi ønsker å være en ledende aktør i det grønne skiftet. Vi trenger en innretning som bedre sikrer at det er bedriftsøkonomisk lønnsomt og finansielt mulig å investere i ny grønn kraftproduksjon. Dette vil også kunne gi billigere strøm til innbyggere og næringsliv. Samtidig må vi som eiere kunne forvente en fornuftig avkastning på vår kapital. 

Vi ber om at forslaget endres slik at:

  • Grunnrenteskatten økes fra 37% til 40% og at økningen gjøres midlertidig
  • Høyprisbidraget gjøres midlertidig og beregnes utfra gjennomsnittlig årspris over 70 øre og ikke time for time. Høyprisbidraget må gis en innretning som ikke får uheldige virkninger i forhold til selskapenes sikringsstrategier
  • Endringene i skattene for vannkraft gjøres gjeldene fra 01.01.2023.

En innretning som denne vil gi energiselskapene mer forutsigbarhet og bedre rammebetingelser for å investere i økt produksjon og effekt, eierkommunene vil beholde en mer rettferdig andel av verdiskapningen og Regjeringen vil fortsatt motta storparten av budsjettert proveny. Samtidig sikrer man våre innbyggere og næringslivet best mulige rammer utfra dagens situasjon.

Agder, 24.10.2022

Opptak av møte ser du her.