Verdiskapning

Agder Energi forvalter fellesskapets verdier og har en viktig rolle i morgendagens fornybare samfunn. Kraftsystemet er også samfunnskritisk infrastruktur og avgjørende for verdiskaping i Norge og på Agder. Samtidig er endringer som følge av flere nye fornybare energikilder, lovpålagte og nødvendige investeringer og usikre strømpriser utfordringer som hele energibransjen står ovenfor. Bransjen i Norge er også svært fragmentert. Dette gir kompetanse- og koordineringsutfordringer i en tid der effektivisering og videreutvikling er avgjørende for å lykkes.

Agdereierne mener fokus på lønnsomhet, kontinuerlig effektivisering, innovasjon og utvikling av nye kundeorienterte tjenester blir avgjørende viktig for Agder Energi i årene som kommer. Gjennom sin eierskapsmelding utfordrer kommunene også selskapet til å utnytte strukturelle muligheter samtidig som det må anerkjenne sin regionale utviklingsrolle.

Kapitalisering og utbytte

Kapitalisering av Agder Energi og nivået på utbytte til eierne henger nøye sammen. Gjennom aksjonæravtaler er det gitt Agdereiernes styrerepresentanter myndighet til å bestemme selskapets årlige utbytte innenfor ansvarlige rammer. Kommunenes holdning er at overskudd som ikke utbetales som utbytte, er å regne som kapitaltilførsel til selskapet og dermed grunnlag for ny vekst.

Nivået på utbytte er viktig for å sikre at Agder Energi er et kapitaleffektivt selskap med tilstrekkelig ressurser for å gjennomføre sine strategier. Gitt Agdereiernes langsiktige horisont for eierskapet er også utbytte en mekanisme som kan sikre eierne en god og løpende avkastning. På denne bakgrunnen presiserer kommunene følgende om kapitalisering og utbytte i sin eierskapsmelding:

  • Med utgangspunkt i markedsverdien på selskapets eiendeler skal Agder Energi ha en fornuftig gjeldsgrad og egenkapitalandel
  • Eierne har som målsetning at selskapet skal ha en rating på BBB+ eller bedre
  • Utbytteforventningene til Agder Energi skal være høye, men samtidig ansvarlige og tilpasset selskapets investeringsplaner, resultater, gjeldsgrad, rating, økonomiske prognoser og vesentlige hendelser. Dette sikres gjennom følgende mekanismer:
    • Agdereierne signaliserer normalt sin utbyttepolitikk i 3-års sykluser
    • Forutsigbarhet sikres gjennom at årets utbytte normalt beregnes utfra forrige års resultat i selskapet
    • Hvert år foretas det en vurdering av hvorvidt utbyttenivået beregnet ut fra utbyttepolitikken er ansvarlig.