Revisjon av konsesjonsvilkår utfordres

Innen 2022 skal nærmere 400 konsesjoner revideres. Revisjonen har som hovedhensikt å bedre ulike miljøforhold og en stor utfordring er samordningen i forhold til det nye vanndirektivet.

Nye grenser for minstevannføring vil kunne gi et samlet produksjonstap på mellom 5 og 12 TWh om alle konsesjonene sees samlet. Produksjonstapene må i så fall erstattes med annen fornybar energi.

Det er utarbeidet et utkast til veileder for revisjonsarbeidet. Denne er til høring med høringsfrist 26. mars 2010. Se hjemmesidene til NVE for mer informasjon.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.