Om Agdereierne

Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.

Legg kabler nå!

Det foregår for tiden et viktig arbeid med utvikling av et mer robust sentralnett for innfasing av ny fornybar kraft og større leveringssikkerhet i hele landet. Samtidig drøftes planer for mer overføringskapasitet av kraft mellom Norge og Europa. Dette er avgjørende viktig for å sikre norsk industri ren energi og en framtidsrettet forvalting av fellesskapets ressurser, det være seg i form av vann eller vind.

Les mer