Legg kabler nå!

Det foregår for tiden et viktig arbeid med utvikling av et mer robust sentralnett for innfasing av ny fornybar kraft og større leveringssikkerhet i hele landet. Samtidig drøftes planer for mer overføringskapasitet av kraft mellom Norge og Europa. Dette er avgjørende viktig for å sikre norsk industri ren energi og en framtidsrettet forvalting av fellesskapets ressurser, det være seg i form av vann eller vind.

Norge har en viktig rolle å spille i Europas streben mot bruk av mer miljøvennlig energi. Sør-Norge har en avgjørende plassering i dette bildet i kraft av sin nærhet til kontinentet og betydelige potensiale som europeisk batteri. Når vindmøllene i Danmark og Tyskland går for fullt kan vi la vannmagasinene på Sørlandet fylles opp. Når vinden stilner skrur vi opp kranene og tilfører våre europeiske naboer energi som ellers ville måtte komme fra ulike forurensende kilder. Dersom dette skal bli mer enn ideelle ambisjoner må overføringskapasiteten økes.

Disse spørsmålene berører en rekke forhold. Fra enkeltpersoner og husholdninger som er urolige for prisutviklingen til deler av næringslivet som frykter at prisen på kraft skal bli et handikap for norsk industri. Andre er kritiske fordi kraftselskapene ser muligheter for forretningsutvikling og avkastning i dette bilde.

På Sørlandet, og stort sett også over hele landet, er det kommuner, fylkeskommuner og staten som eier kraftselskapene og gjennom disse tar vare på fellesskapets interesser. Å være offentlige eiere av energiselskaper innebærer store forpliktelser. Både fordi stabil el-forsyning er en grunnleggende forutsetning for et moderne samfunn, men også fordi det gjennom sunn foretningsdrift skapes økonomiske gevinster som ved demokratisk forvaltning også i framtida skal komme fellesskapet til gode. Som eiere har vi også en forpliktelse til å forvalte eierskapet på best mulig måte. Det innebærer å drive god ressursutnyttelse og ta klimautfordringene på alvor.

For norsk industri, som på Sørlandet er tungt representert med flere internasjonalt ledende bedrifter innenfor både prosess og offshorevirksomhet, ser vi daglig resultater av mange års fokus på energieffektivisering, utvikling av miljøvennlige teknologier og omstilling til framtidsrettede produktlinjer. Vår oppfordring er at norsk industri generelt ser til erfaringene på Sørlandet og i framtida ikke gjør seg avhengig av energipriser som ligger betydelig under europeisk nivå. Det er gode grunner til å anta at større overføringskapasitet vil påvirke framdriften for etablering av et nytt kraftregime, slik industrien ønsker. De fleste prognoser tyder uansett på at kraftprisene i Norge i uoverskuelig framtid vil ligge lavere enn i Europa ellers. Dette også uavhengig av den planlagte overføringskapasiteten som bør komme.

Bjørn Ropstad
Leder av arbeidsutvalget for eierkommunene i Agder Energi

This entry was posted in innlegg. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.